Honorary Chairs

Hisao Shiizuka
Tomomasa Nagashima
Yoshio Shimizu
Ryszard Tadeusiewicz
Tetsuo Hattori

Conference Chairs

Toshikazu Kato
Nobuyuki Nishiuchi
Makoto Fukumoto